อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

23 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงานหลักสูตร

1. มัคคุเทศก์ 

2. ล่ามภาษาอาหรับ

3. พนักงานประชาสัมพันธ์ภาษาอาหรับ

4. นักแปลเอกสาร

5. งานธุรการของธุรกิจการท่องเที่ยว

6. พนักงานต้อนรับ ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการ

7. เจ้าหน้าที่สถานฑูตกลุ่มประเทศอาหรับ และกระทรวงต่างประเทศ

8. ผู้สอนภาษาอาหรับ

9. ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการใช้ภาษาอาหรับ เป็นต้น