ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอาหรับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชั้น 2 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 083-388-7850  0847471672