โครงการ ประชุมเสวนาและถอดบทเรียนจากศิษย์เก่า Pondak Modern Darussalam Gontor

18 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

การประชุมเสวนาและถอดบทเรียนจากศิษย์เก่า Pondak Modern Darussalam ตามโครงการจัดตั้งปอเนาะสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งกล่าวเปิดพิธีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง ผู้ช่วยอะิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ วิทยากรผู้บรรยาย 1. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อับดุลฮาฟิร ฮิเล 2. Dr. Agus Budiman , M.Pd