ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 กิจกรรม 1 ศิลปวัฒนธรรม

24 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

จัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป