ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้จากโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์

28 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา