โครงการเสริมทักษะภาษาอาหรับ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

14 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา