กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงแรมซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

21 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจริงที่มีการใช้ และติดต่อสื่อสารด้านภาษาอาหรับ เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเสริมทักษะด้านภาษาอาหรับแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับ ชั้นปีที่ ๓ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  เวลา 13.30 - 14.00 น. ณ โรงแรมซีนิท สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร