กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเวชธานี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

26 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจริงที่มีการใช้และติดต่อสื่อสารด้านภาษาอาหรับ เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเสริมทักษะด้านภาษาอาหรับแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับ ชั้นปีที่ ๓ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562  เวลา 15.00 - 16.00 น.
ณ โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพมหานคร