โครงการมาอัลฮิจเราะห์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ

17 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

โครงการมาอัลฮิจเราะห์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ
ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น ๒
อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา