โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ (Mobility Learning) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

12 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาภาษาอาหรับได้รับทุนอุดหนุนให้แก่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ (Mobility Learning)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศและกิจกรรม เทียบโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒