กิจกรรมอบรมเตรียมการฝึกประสบการณวิชาชีพภาษาอาหรับ

23 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

กิจกรรมอบรมเตรียมการฝึกประสบการณวิชาชีพภาษาอาหรับ เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ชคะมาศรีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา