โครงการภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว

29 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเสริมศักยภาพในการพูดภาษาอาหรับให้กับนักศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6  กันยายน 2563 ณ ดีอามาลรีสอร์ท อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา