กิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ อาคาร 24 ชั้น 2 ห้องหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) หนังสือรับรอง

นักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติจิตอาสา กิจกรรม “Big Cleaning Day”  ณ อาคาร 24 ชั้น 2 ห้องหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 11 และ 12 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา   09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด