อาจารย์มะซัมดี สะอะ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทย - ซาอุดิอาระเบีย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

19 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนาอาจารย์

อาจารย์มะซัมดี สะอะ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทย - ซาอุดิอาระเบีย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา