ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รอมยี มอหิ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น บทความวิจัยเรื่อง The Effectiveness of Co-curricular Activities in Improving Students ' Language Proficiency

8 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์รอมยี มอหิ
อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว
ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
บทความวิจัยเรื่อง The Effectiveness of Co-curricular Activities in Improving Students ' Language Proficiency

ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษาและด้านการศึกษา ครั้งที่ 4
The National and International Conference on Islamic Education and Education (The 4th NICE, 2022)
จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รูปแบบออนไลน์)