อบรมพัฒนานักศึกษา เรื่อง การเป็นผู้ประกอบการด้านกิจการฮัจญ์และอุมเราะห์ โดย อาจารย์อิสมาแอล บาเน็ง ผู้นำทัวร์บริษัทฮัจญ์และอุมเราะห์

26 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง การเป็นผู้ประกอบการด้านกิจการฮัจญ์และอุมเราะห์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว  โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา