กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว

9 มิถุนายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว 

โดยจัดขึ้นในวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น ๒ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา