โครงการค่ายส่งเสริมทักษะภาษาอาหรับ เเละปรับพื้นฐานภาษาอาหรับแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

4 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการค่ายเสริมทักษะภาษาอาหรับ เเละปรับพื้นฐานภาษาอาหรับแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านไม้ริมทะเล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีซึ่ง โครงการนี้มีคณาจารย์ของหลักสูตรเข้าร่วมกันพร้อมเพรียงกันทุกคน อาทิ อาจารย์รอมยี มอหิ ประธานหลักสูตร อาจารย์ ดร.มาซือรัง อามิง อาจารย์ ดร.อาดีละห์ หะยีนิแว อาจารย์มะซัมดี สะอะ และคณาจารย์เจ้าของภาษาจากต่างประเทศ อาทิ ซูดาน เยเมน เป็นต้น