ประชาสัมพันธ์การประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้านเรา..ตามรอยพ่อ" ปี ๒๕๖๑ เรียน ประธานหลักสูตร

22 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

         ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ไปยังนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.oca.go.th โดยส่งใบสมัครและผลงานไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา(อาคารส่วนขยาย ชั้น ๓) ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ๙๕๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๓-๒๓๐๕๑๑ , ๐๗๓-๒๑๓๙๑๖ วงเล็บมุมซองว่า ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยพ่อ” โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ (รายละเอียดและใบสมัครดังเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด