ชื่อหลักสูตร

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

1รหัสและชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย         :         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ

          ภาษาอังกฤษ     :         Bachelor of Arts Program in Arabic

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม    :         ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับ)                                                                

                      ชื่อย่อ     :         ศศ.บ. (ภาษาอาหรับ)  

             ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม    :         Bachelor of Arts (Arabic)

                                    ชื่อย่อ     :         B.A. (Arabic)