ชื่อหลักสูตร

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

1รหัสและชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย         :         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว

          ภาษาอังกฤษ     :         Bachelor of Arts Program in Arabic for Health care and Tourism Business

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม    :         ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว)                                                                

                      ชื่อย่อ     :         ศศ.บ. (ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว)  

             ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม    :         Bachelor of Arts (Arabic for Health care and Tourism Business)

                                    ชื่อย่อ     :         B.A. (Arabic for Health care and Tourism Business)