โครงสร้างหลักสูตรร

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          

ไม่น้อยกว่า 

30

หน่วยกิต

       กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   

ไม่น้อยกว่า 

12

หน่วยกิต

       กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 

6

หน่วยกิต

       กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 

6

หน่วยกิต

       กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

6

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                                   

ไม่น้อยกว่า 

91

หน่วยกิต

       กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 

84

หน่วยกิต

               วิชาเอกบังคับ

 

60

หน่วยกิต

               วิชาเอกเลือก

 

24

หน่วยกิต

      กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          

 

7

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                

ไม่น้อยกว่า 

 6

หน่วยกิต