โครงการ "ค่ายภาษาอาหรับ ครั้งที่ 2"

1 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนต้นตันหยง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2559