จำนวนหน่วยกิต/รูปเเบบหลักสูตร

26 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

ไม่น้อยกว่า 127  หน่วยกิต

­รูปแบบของหลักสูตร     

     5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

     5.2 ภาษาที่ใช้       

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอาหรับ

     5.3 การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

     5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว