ประวัติความเป็นมา

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

>> ประวัติความเป็นมาหลักสูตร <<

สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
  • เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนตนไป
  • คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ตามหนังสือเลขที่ ศธ.0559/คมส.ว 015 เรื่องขอมติความเห็นชอบพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร และหนังสือออกเลขที่ คมส.32/2555 เรื่องขอมติความเห็นชอบพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรจากคณะกรรมการจํานวน 12 ทาน ไดความเห็นชอบในหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม 7 ทาน และทางหลักสูตรไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปเรียบรอยแลว
  • สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธพ.ศ. 2556
  • สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556