ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

26 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

>> ปรัชญา ความสำคัญ <<

 

ปรัชญาของหลักสูตร

           “บัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และการออกแบบ จากวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และสากลในรูปแบบร่วมสมัย”

 

ความสำคัญของหลักสูตร

             หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ พัฒนาขึ้นจากฐานความคิดของบริบททางสังคม และปรากฏการณ์ทางศิลปะที่มีพัฒนาการทางแนวคิด และรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ซึ่งภายใต้แนวทางของการพัฒนาประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ และรู้เท่ากันกับความเปลี่ยนแปลงและความเจริญทางเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้คนมีความคิดและใช้ความคิดทางสร้างสรรค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ซึ่งศาสตร์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จำเป็นต้องพัฒนาการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะที่แท้จริงกับตนเองทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านทักษะชีวิตและการทำงาน ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะความสามารถในการคิดค้น สร้างสรรค์ เพื่อผลิตผลงานทัศนศิลป์และการออกแบบ โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของศิลปะการออกแบบบนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม