วัตถุประสงค์

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้

          1. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะในสาขาวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ

          2. มีทักษะความรู้ ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบกราฟิกเพื่อการประกอบอาชีพได้

          3. มีทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และบูรณาการ ในการจัดการทางทัศนศิลป์และการออกแบบผลงานในแบบลักษณะเฉพาะตนได้

          4. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสื่อสารและนำเสนอผลงานได้อย่างดี

          5. มีทักษะในการประเมินคุณค่าทางสุนทรียะในผลงานทัศนศิลป์และงานออกแบบได้อย่างมีวิจารณญาณ