DD ART THESIS EXHIBITION 2017

22 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

               หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ และหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอหัวข้อตามความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตร ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในหลักสูตรก่อนการจบการศึกษา นิทรรศการศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ได้นำความหลากหลายของวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาสร้างสรรค์ตามความถนัดของนักศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีระหว่างกัน จึงได้จัดนิทรรศการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิตซึ่งกันและกัน แนวความคิดในด้านการออกแบบ ซึ่งมีผลงานของนักศึกษา จำนวน 24 คน ประกอบด้วยงานศิลปะสื่อผสม งานจิตรกรรมสื่อผสม งานประติมากรรม งานออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ งานดิจิตอลอาร์ต จำนวนทั้งสิ้น 60 ชิ้น นิทรรศการศิลปนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนอทักษะ ความรู้ ความสามารถในลักษณะเฉพาะตน 2.เพื่อได้เรียนรู้กระบวนการในการจัดนิทรรศการและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันในสังคม 3.เพื่อเผยแพร่กระบวนการทำงานสร้างสรรค์ทางศิลปะสู่สาธารณชน