ปฏิทินการฝึกงานของนักศึกษา หลักสูตรการออกแบบศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

29 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการฝึกงานของนักศึกษาหลักสูตรการออกแบบศิลปกรรมประจำปี 2560

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด

หมายเหตุ

01 มิ.ย.  – 10 มิ.ย. 60

นักศึกษารับเอกสารขอฝึกงาน

 สนง. สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม

01 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 60

นักศึกษาส่งเอกสารขอฝึกงาน

 สนง. สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม

16 มิ.ย. 60

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาสถานที่ฝึกงาน

 

19 มิ.ย. 60

คณะฯ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถานที่ฝึกงาน

 

26 มิ.ย.

ประกาศรายชื่อสถานที่ฝึกงานที่ตอบรับนักศึกษา

 http://human.yru.ac.th/artsdesign/

(โหมดข่าวประชาสัมพันธ์)

27-29 มิ.ย. 60

อบรมฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบก่อนฝึกงาน

ห้องคอมพิวเตอร์

5 ก.ค. 60

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงานและรับเอกสารส่งตัว

 อาคารเรียน 10 A ศิลปะ

10 ก.ค. – 30 ก.ย. 60

รายงานตัวนักศึกษาฝึกงาน ณ สถานประกอบการ

 

15 ก.ย. – 30 ก.ย. 60

คณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานตามหน่วยงาน

 

10 ต.ค. 60

นักศึกษาส่งเอกสารใบประเมิน สมุดบันทึกและสมุดลงเวลา

 สนง. สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม

10 ต.ค. 60

นักศึกษาจัดสัมมนาหลังฝึกงาน

 อาคารเรียน 10 A ศิลปะ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

สนง. สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม

____________________________________________________________________________________________________________