กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ นักษึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

6 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ และสอนเสริมรายวิชาพื้นฐานทางศิลปะ สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักการและเหตุผล

          นักศึกษาที่เข้าศึกษาในสาขาการออกแบบศิลปกรรมส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนักศึกษาบางท่านมีปัญหาเรื่องความพร้อมในทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ทางสาขาการออกแบบศิลปกรรม จึงมีความจะเป็นจะต้องมีการปรับฐานและปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าศึกษา ในรายวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านศิลปะ

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้พื้นฐานวิชาพื้นฐานทางด้านศิลปะ

          2. เพื่อสอนเสริมรายวิชาพื้นฐานทางศิลปะ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

_________________________________________________________________________________________________________________________________________