เลื่อนกำหนดจัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต ปีการศึกษา 2560

12 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
กำหนดการเดิม วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม 2560 เลื่อนเป็นวันพุธ ที่ 19 กรกฏาคม 2560 

จึงประกาศเพื่อทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

                                                  

 

                                                     นางสาวรอยฮาน    อาบู

                                    (เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม)