นักศึกษาได้รับรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "มนุษย์โตไปไม่โกง"

29 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) | ผลงานดีเด่น |

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "มนุษย์โตไปไม่โกง" 

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบโปสเตอร์  หัวข้อ “มนุษย์โตไปไม่โกง”

รางวัลชนะเลิศ :: นางสาวไซนะ  เจ๊ะปอ   ชั้นปีที่ 3

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  :: นายสาพูวัน  เจะสนิ     ชั้นปีที่ 3

_____________________________________________________________________________________________________