อาจารย์สาขาฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

4 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) | ผลงานดีเด่น |

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และรางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560