การสอบศิลปนิพนธ์ ออกแบบภาพร่างครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560

11 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

การสอบศิลปนิพนธ์ ออกแบบภาพร่างครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560 เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม ซึ่งจะมีการสอบทั้งหมด 4 ครั้ง