อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมค่ายเยาวชนออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม วันที่ 9-11 มกราคม 2561

11 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 9-11 มกราคม 2561 น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดโครงการค่ายเยาวชนสืบสานงานศิลป์ ถิ่นยะลา กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ประธานโดยนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานโดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปารค์วิว จังหวัดยะลา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียน นักศึกษาจำนวน ๑๒๐ คน ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการออกแบบศิลปกรรมจำนวน 30 คนร่วมด้วย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาการใช้นวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำมาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลา ทั้งนี้ในวันที่ 9 มกราคม 2561 มีการบรรยายหัวข้อ "การใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยอาจารย์ศฤงคาร กิติวินิต อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบศิลปกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้