ขอแสดงความยินดี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในโครงการ Toyota Art Camp

30 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) | ผลงานดีเด่น |

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการส่งนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า Toyota Camp โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพานิชฑ์ นำไปสู่การพัมนาบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้า OTOP ของแต่ละจังหวัด โดยกิจกรรมค่ายฯ มีเป้าหมายเพื่อสร้างจุดสัมผัสฝหใ่ระหว่างนักศึกษา สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการสินค้า OTOP

ทั้งนี้ พิธีปิดค่ายศิลปะโตโยต้าจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 8:30 - 12:00 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานที่น้องๆ ออกแบบ ทีมละไม่เกิน 2 นาที, การตัดสินผลงาน การมอบรางวัลทุนการศึกษา และการมอบประกาศนียบัตร ซึ่งกลุ่มบรรจุภัณฑ์เหรียญทองเป็นแบรนด์กล้วยหิน ส.วิจิตร เมืองยะลาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ซึ่งได้แก่ นายหัมดาน หะยาราแม นายรุสลัน จารง และนางสาวฟาดีลา ยูโซะ