รายวิชาที่เปิดสอน

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตรฯ

กลุ่มวิชาแกน                                                                      38      หน่วยกิต

          2140101  สุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น*   2(1-2-3)

                       Aesthetic and Local Wisdom Arts   

          2140209  การจัดการธุรกิจศิลปะและการออกแบบ*           2(1-2-3)

                       Art and Design Business Management       

          2140305  ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ         2(2-0-4)

                       Research Methodology in Art and design   

          2141101  ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ              3(3-0-6)

                       History of Art and Design             

          2141102  การคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการ

                       ทางศิลปกรรม                                        2(1-2-3)

                       Creative Thinking and Art Integration        

          2141214  ศิลปะอิสลาม*                                        3(2-2-5)

                       Islamic Arts           

          2142101  วาดเส้นพื้นฐาน                                       3(1-4-4)

                       Basic Drawing        

          2142102  หลักการออกแบบ                                    3(1-4-4)

                       Principles of Design 

          2142103  จิตรกรรมพื้นฐาน                                     3(1-4-4)

                       Basic Painting        

          2142104  ประติมากรรมพื้นฐาน                                3(1-4-4)

                       Basic Sculpture      

          2142105  ภาพพิมพ์พื้นฐาน                                     3(1-4-4)

                       Basic Print Making   

          2143101  เขียนแบบพื้นฐาน                                    3(1-4-4)

                       Basic Drafting         

          2143102  การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ                       3(1-4-4)

                       Photography for Design               

          2143203  คอมพิวเตอร์กราฟิกพื้นฐานเพื่องานออกแบบ       3(1-4-4)

                       Basic Computer Graphic for Design

                                                                                   

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                   ไม่น้อยกว่า       49      หน่วยกิต

      1) วิชาเอกบังคับ                                       

แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์                       35      หน่วยกิต                                                                                                          

           2140304  การนำเสนอผลงานออกแบบทัศนศิลป์         2(1-2-3)

                        Visual Art Design Project Presentation

           2140410  การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบทัศนศิลป์   2(1-2-3)

                       Art Thesis Preparation in Visual Art Design  

           2140411  ศิลปนิพนธ์การออกแบบทัศนศิลป์*             5(0-10-5)

                       Art Thesis in Visual Art Design  

           2141306  ทัศนศิลป์วิจารณ์                                2(1-2-3)

                        Visual Art Criticism                

           2141310  ทฤษฎีสีสร้างสรรค์                              3(1-4-4)

                        Creative Color Theory            

           2142106  เทคนิคองค์ประกอบศิลป์                        3(1-4-4)

                        Technique Composition of Art  

           2142207  วาดเส้นสร้างสรรค์                              3(1-4-4)

                        Creative Drawing                  
          2142310  จิตรกรรมสร้างสรรค์                             3(1-4-4)

                        Creative Painting                   

           2142311  ประติมากรรมสร้างสรรค์                        3(1-4-4)

                        Creative Sculpture                

           2142312  ภาพพิมพ์สร้างสรรค์                             3(1-4-4)

                        Creative Print Making             

           2142318  สื่อผสมทางทัศนศิลป์                            3(1-4-4)

                        Mixed Media in Visual Art        

           2143204  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานทัศนศิลป์ 3(1-4-4)

                        Computer Graphics for Visual Art        

          

แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก                         40      หน่วยกิต                                                                                          

             2140215 การนำเสนอผลงานการออกแบบกราฟิก          2(1-2-3)

                        Graphic Design Project Presentation

           2140317  การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก     2(1-2-3)

                        Art Thesis Preparation in Graphic design     

           2140418  ศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก*               5(0-10-5)

                        Art Thesis in Graphic Design

           2141111  ทุนทางวัฒนธรรมในงานออกแบบกราฟิก*     2(1-2-3)                        

                         Cultural Asset in Graphic Design

           2143210  คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิกขั้นสูง    3(1-4-4)

                        Computer for Advance Graphic Design

           2143211  การออกแบบและจัดตัวอักษร                   3(1-4-4)

                        Lettering Design

           2143212  การเขียนภาพประกอบ                          3(1-4-4)

                        Illustration       

           2143213  การออกแบบตราสัญลักษณ์                     3(1-4-4)

                        Logo Design     

           2143218  การออกแบบลวดลาย*                          3(1-4-4)
                      Pattern Design  

           2143222  การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา                    3(1-4-4)

                        Photography for Advertisement

           2143314  การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ                2(1-2-3)

                        Analytical Data in Design         

           2143315  การออกแบบสิ่งพิมพ์                            3(1-4-4)

                        Printing Design  

           2143316  การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์             3(1-4-4)

                        Graphics Design for Packaging  

           2143317  การออกแบบโฆษณา                            3(1-4-4)

                        Advertising Design                 

 

2) วิชาเอกเลือก                     

           แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ และแขนงวิชาการออกแบบกราฟิก

          โดยแขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้    ไม่น้อยกว่า       14      หน่วยกิต                

           แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้            ไม่น้อยกว่า         9    หน่วยกิต     

           2140306  นิทรรศการและการจัดการแสดง                2(1-2-3)

                        Exhibition and Display            

           2140412  สัมมนาการออกแบบทางทัศนศิลป์              2(1-2-3)

                        Seminar in Visual Art Design

           2141204  จิตวิทยาการออกแบบ                           2(1-2-3)

                        Psychology in Design             

           2141205  ภูมิปัญญาทางศิลปกรรมและทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้*     2(1-2-3)

                       Fine Arts Wisdom and Local Southern BorderCultural Asset Capital             

           2141308  มโนทัศน์ศิลปะหลังสมัยใหม่                2(2-0-4)

                        Post-Modern Arts Concept      

           2142209  ซิลค์สกรีน                                       3(2-2-5)

                        Silk Screen       

           2142313  จิตรกรรมไทย                                    3(1-4-4)

                        Thai Painting     

           2142314  จิตรกรรมหุ่นนิ่ง                                 3(1-4-4)

                        Still Life Painting

           2142315  จิตรกรรมภาพเหมือน                            3(1-4-4)

                        Portrait Painting 

           2142316  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์                           3(1-4-4)

                        Landscape painting                

           2142317  เทคนิคผสมทางภาพพิมพ์                        3(1-4-4)

                        Mixed Techniques in Print Making       

           2142319 วาดเส้นภาพร่างสถาปัตยกรรม             2(1-2-3)

                        Architectural Sketch Drawing

           2143205  การถ่ายภาพดิจิทัล                              3(2-2-5)

                        Digital Photography               

           2143306  การถ่ายภาพสร้างสรรค์                         3(1-4-4)

                        Creative Photography             

           2143307  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานออกแบบ    3(1-4-4)

                        Application  for Graphic Design 

           2144202  บาติก                                                 3(2-2-5)

                        Batik               

           2144304  การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์                 3(1-4-4)

                        Product Sketch Design           

           2144305  การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้        3(2-2-5)

                        Re-used Material in Product Design     

           2140316  สัมมนาการออกแบบกราฟิก                     2(1-2-3)

                        Seminar in Graphic Design

           2140419  การออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง     2(1-2-3)

                        Exhibition and Display Design   

           2143319  การออกแบบภาพเคลื่อนไหว                    3(1-4-4)

                        Animation Design

           2141213  สีเพื่อการออกแบบ                              3(1-4-4)

                        Colors for Design

           2141215  ศิลปะร่วมสมัย                                   2(1-2-3)

                        Contemporary Art

           2141315  การออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์                 3(1-4-4)

                        Creative Textile Design           

           2143321  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์                 3(1-4-4)

                        Computer for Drafting            

           2143324  การออกแบบมัลติมีเดีย                          3(1-4-4)

                        Multimedia Design                

           2143327  การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร*                 3(1-4-4)

                        Corporatate Identity Design     

           2143329  การตัดต่อภาพและเสียง                         3(1-4-4)

                        Video and Audio Editing          

           2143330  การออกแบบผลิตภัณฑ์                          3(1-4-4)

                        Product Design  

     
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                       4        หน่วยกิต

                2140413  ประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบทัศนศิลป์                          4(360)

                        Professional Experience in Visual Art Design

                หรือ

                2140420  ประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบกราฟิก                             4(360)

                        Professional Experience in Graphic Design