ชื่อหลักสูตร

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตรฯ

  รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร

                   ภาษาไทย        :   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

                  ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Art andDesign

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                  ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)

                                ชื่อย่อ   :  ศป.บ. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)

                  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Art and Design)                 

        ชื่อย่อ   :  B.F.A. (Visual Art and Design)

3. วิชาเอก

                  แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

                  แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก

4. จำนวนหน่วยกิต

                   ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

           5.1 รูปแบบ     

                   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  

            5.2 ประเภทของหลักสูตร

                  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

           5.3 ภาษาที่ใช้

      จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

          5.4 การรับเข้าศึกษา

                 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

          5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

               ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว