โครงสร้างหลักสูตร

19 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตรฯ

โครงสร้างหลักสูตร

               หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ   ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

 

6

หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 

 

6

หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ

 

3

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

91

หน่วยกิต

    2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

38

หน่วยกิต

    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

49

หน่วยกิต

         ให้เลือกแขนงใดแขนงหนึ่งดังต่อไปนี้

 

 

 

         1) แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

 

 

 

         - วิชาเอกบังคับ

 

35

หน่วยกิต

         - วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

14

หน่วยกิต

 2) แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก

 

 

 

         - วิชาเอกบังคับ

 

40

หน่วยกิต

         - วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

9

หน่วยกิต

    2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

4

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต