บุคลากร

ดร.ภากร นพฤทธิ์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ปริญญาเอก Sichuan University of China, ประเทศจีน Litt.D.(Literary and Art Theory) 2559.

ปริญญาโท ChongQing University of China, ประเทศจีน M.A. (Literature & Arts) 2554.

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาษาจีน 2551

อาจารย์วรากร แซ่พุ่น
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ปริญญาโท ChongQing University of China, ประเทศจีน M.A. (Literature & Arts) 2554.

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศศ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2 ภาษาจีน 2551

อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : (-)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ปริญญาโท ChongQing University of China, ประเทศจีน MTCSOL(Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)2554

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาษาจีน 2551

นางสาววรทา รุ่งบานจิต
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ปริญญาโท ChongQing University of China, ประเทศจีน MTCSOL(Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)2554

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาษาจีน 2551

อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

ปริญญาโท QuanZhou University of China, ประเทศจีน M.A. (Contemporary & Modern Chinese Literature) 2554

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาษาจีน 2551

นางสาวนูรีซา อีแต
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]m


ความเชี่ยวชาญ :

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)(สาธารณสุขชุมชน)