ประวัติความเป็นมา

20 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองเบตง เปิดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ อำเภอเบตง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ปี 2547 ในปี 2555- ปัจจุบัน  สาขาภาษาจีน ได้ทำการย้ายกลับเข้าสู่ศูนย์ใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นที่เรียบร้อย และเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ นักศึกษารวมทั้ง 4 ชั้นปีประมาณ 100 คน นักศึกษาจบการศึกษาแล้ว 8 รุ่น 

          ผลสำเร็จของหลักสูตรภาษาจีน

               - บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนมีงานทำ

               - บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนและทุนสถาบันขงจื้อ ศึกษาต่อต่างประเทศ

               - บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนศึกษาต่อในประเทศ ทั้งระดับชั้นปริญญาโท และ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู