ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

20 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

       มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้คู่ทักษะ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม สามารถสร้างความก้าวหน้าในด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร

      ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประชาคมโลก เป็นหนึ่งในห้าภาษาในองค์การสหประชาชาติ มีผู้ใช้ภาษาจีนถึง 1 ใน 6 ของประชากรโลก มีคำกล่าวว่า ศตวรรษที่ 21 จะเป็นศตวรรษที่จีนมีบทบาทในฐานะมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดทั้งมหาอำนาจทางทหารในภูมิภาค และอาจจะเป็นมหาอำนาจที่ถ่วงดุลกับมหาอำนาจอื่นทั้งในภูมิภาคเอเชียและในภูมิภาคตะวันตก ประเทศจีนยังคงทวีบทบาทและอิทธิพลในสังคมโลกอย่างต่อเนื่อง ภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การติดต่อทำธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ที่มีอัตราส่วนทางการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ในประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยอย่างเด่นชัด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรให้มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศจีนอีกด้วย

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฏระเบียบขององค์กร สังคมและประเทศชาติ

1.3.2 มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

1.3.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาและประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม

1.3.4 มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้

1.3.5 มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ