หลักสูตร

31 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

     รหัสหลักสูตร :  2554157101635

     ภาษาไทย     :  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

     ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts  Program in Chinese

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

                      ชื่อย่อ   :  ศศ.บ. (ภาษาจีน)

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Arts (Chinese)

                       ชื่อย่อ   :  B.A. (Chinese)

3.  วิชาเอก

      ไม่มี

4.  จำนวนหน่วยกิต

     ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

5.  รูปแบบของหลักสูตร

     5.1 รูปแบบ    

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร

      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

5.3 ภาษาที่ใช้

      จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน

5.4 การรับเข้าศึกษา

      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษาจีนได้

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

      เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5.7 โครงสร้างหลักสูตร (คลิ๊กดาวโหลดไฟล์)

       แผนการศึกษา 4 ปี 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

2110101

ภาษาจีนระดับต้น 1

3(2-2-5)

2110102

การฟังและการพูดภาษาจีน 1

3(2-2-5)

2110103

การเขียนภาษาจีน 1

3(2-2-5)

2110104

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง

3(2-2-5)

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

2110105

ภาษาจีนระดับต้น 2

3(2-2-5)

2110106

การฟังและการพูดภาษาจีน 2

3(2-2-5)

2110107

การเขียนภาษาจีน 2

3(2-2-5)

2110108

การอ่านภาษาจีน 1

3(2-2-5)

2110109

ภูมิหลังทางสังคมของชาวจีน

3(3-0-6)

รวม

21 หน่วยกิต

แผนการศึกษา (ต่อ)

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

2110210

ภาษาจีนระดับกลาง 1

3(2-2-5)

2110211

การฟังและการพูดภาษาจีน 3

3(2-2-5)

2110212

การอ่านภาษาจีน 2

3(2-2-5)

2110213

หลักภาษาจีน

3(3-0-6)

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

 

2110214

ภาษาจีนระดับกลาง 2

3(2-2-5)

2110215

วัฒนธรรมจีน

3(3-0-6)

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

6 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษา (ต่อ)

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

2110321

ภาษาจีนระดับสูง 1

3(2-2-5)

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

3 หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

 

2110327

ภาษาจีนระดับสูง 2

3(2-2-5)

2110328

การเขียนรายงานภาษาจีน

3(2-2-5)

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

3 หน่วยกิต

รวม

     18 หน่วยกิต

แผนการศึกษา (ต่อ)

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

 

2110439  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน

              และเตรียมสหกิจศึกษาภาษาจีน

2(180 ชั่วโมง )

เลือกเรียนวิชาเฉพาะด้านเลือก

9  หน่วยกิต

รวม

11 หน่วยกิต

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ

2110440

   หรือ

2110441

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน

 

สหกิจศึกษาภาษาจีน

5(450 ชั่วโมง)

 

6(600 ชั่วโมง)

รวม

5-6 หน่วยกิต