อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

30 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

      อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

        1 มัคคุเทศก์

        2 ล่าม

        3 นักแปล

        4 พนักงานประชาสัมพันธ์

        5 เจ้าหน้าที่โรงแรม

        6 ผู้สอนภาษาจีนในสถาบันการสอนภาษาต่างๆ     

        7 พนักงานบริษัท/สายการบิน    

        8 นักวิชาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการใช้ภาษาจีน เป็นต้น