เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน

15 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 61 โดยประธานนักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมเป็นพยาน 3 ท่าน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ผู้มาลงคะแนนเลือกตั้งจำนวน 67 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการในหลักสูตร โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติต่อไป