งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา

อาจารย์วรทา  รุ่งบานจิต และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ ดร.ภากร  นพฤทธิ์ และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาเอกภาษาจีนมหาวิยาลัยราชภัฏยะลา​

อาจารย์ ดร.ภากร  นพฤทธิ์ และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา