ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาภาษาจีน เข้าร่วมกิจกรรมตรุษจีน ประจำปี 2562

14 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมตรุษจีน ของเอกภาษาจีน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมจีน รวมทั้งสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภายในหลักสูตรฯ ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ลานวัมนธรรม ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ