กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน HSKK ชั้นปีที่ 4

25 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2562 หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน HSKK 汉语水平口语考试 ชั้นปีที่ 4 ณ สถาบันขงจื๊อเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านการฟังและการพูดภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน นักศึกษามีความตั้งใจในการเก็บเกี่ยว ศึกษาหาความรู้ และตั้งใจทดสอบทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีนเป็นอย่างมาก
#รอลุ้นผลคะแนนในอีก1เดือนข้างหน้า 希望大家通过♥