อบรมทักษะการพูดภาษาจีน HSKK ชั้นปีที่1 และ 2

9 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

วันที่ 9 เมษายน 2562 หลักสูตรภาษาจีนได้มีการจัดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะอาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน HSKK ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อพัฒนานักศึกษาทางด้านทักษะการฟังและการพูด และเข้าใจขั้นตอนและเตรียมตัวในการสอบ HSKK โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงกิจกรรม  ดังนี้
1. บรรยายเนื้อหาความสำคัญ ประโยชน์ของการสอบ HSKK       

2. ฝึกปฏิบัติการฟัง และ การพูด

กิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาให้ความร่วมมือ มีควาตั้งใจ มีความสนใจ และกระตือรือร้นในอบรมเป็นอย่างมาก