ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีนออนทัวร์

25 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมจีนออนทัวร์ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนนิบงพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อน้องๆนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน เสริมสร้างทางด้านทักษะทางภาษา อีกทั้งน้องๆยังได้รับความสนุกสนาน เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆที่ตนเองไม่เคยเรียนมาก่อนโดยมีการสอน จัดกิจกรรมที่เข้าใจง่ายต่อวิชาภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ทางชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีนขอขอบพระคุณทางโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ที่มอบโอกาสในการทำโครงการครั้งนี้ด้วยค่ะ